BUSINESS : หลักสูตร The Media จัดงานเปิดตัวรุ่น 4 อย่างยิ่งใหญ่ มุ่งเสริมศักยภาพในการสื่อสาร เพื่อความสำเร็จของธุรกิจยุคใหม่

BUSINESS : หลักสูตร The Media จัดงานเปิดตัวรุ่น 4 อย่างยิ่งใหญ่ มุ่งเสริมศักยภาพในการสื่อสาร เพื่อความสำเร็จของธุรกิจยุคใหม่

ในโลกปัจจุบัน เทคโนโลยีและสื่อต่างๆมีบทบาทสำคัญในการดำเ […]