CAREER

CAREER : รู้จักอาชีพ Facilitator ถาม ฟังบำบัด

Facilitator คือบุคคลที่มีหน้าที่ช่วยให้กระบวนการหรือกิจ […]

CAREER : รู้จักอาชีพ Facilitator ถาม ฟังบำบัด

Facilitator คือบุคคลที่มีหน้าที่ช่วยให้กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยส่วนมากแล้ว Facilitator จะใช้ความเชี่ยวชาญและทักษะในการช่วยให้กลุ่มหรือทีมทำงานร่วมกันได้ดีขึ้น อาจเป็นการช่วยในการแก้ปัญหา, สร้างแผนงาน, สร้างความเข้าใจร่วมกัน, หรือการประชุมของกลุ่มต่าง ๆ ในองค์กรหรือที่ประชุมต่างๆ ให้กลุ่มคนเหล่านั้นสามารถค้นหาคำตอบ ได้ด้วยตัวเองและได้สร้างสรรค์สิ่งที่พวกเขาต้องการด้วยตัวเองได้อย่างเต็มที่

Facilitator มักจะมีบทบาทในการดำเนินการ โดยเป็นผู้กำกับและผู้สนับสนุนแทนทีมหรือกลุ่มที่เข้าร่วมด้วยความเป็นกลาง และการเสนอคำถามที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและแก้ปัญหา ซึ่งนี่จะเป็นลักษณะงานที่สำคัญของ Facilitator ซึ่งช่วยให้การพัฒนาและการทำงานของทีมหรือกลุ่มเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในหลายสถานการณ์และองค์กรต่าง ๆ  โดยในวันนี้เราได้หยิบยกผู้ที่ประกอบอาชีพเป็น Facilitator ทั้งหมด 17 ท่านด้วยกัน ดังนี้

  1. คุณติ ชุติมา เรืองแก้วมณี

คุณชุติมา หรือคุณติ เป็นนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ (Experiential Learning Designer) และเป็นคนจัดกิจกรรมให้กับหลายๆ กลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน และประเด็นเรื่องขยะ ประกอบกับการทำหลักสูตร STEAM4INNOVATOR ของ NIA ชักชวนให้มาร่วมเป็นพี่เลี้ยงที่ทำหน้าที่โค้ชคุณครูในเรื่องการจัดการขยะ จึงตัดสินใจมาทำหน้าที่ Facilitator ร่วมออกแบบกระบวนการเรียนรู้กับโครงการ The Electric Playground โดยขยะและนวัตกรรมนั้นแท้จริงนำมาทำเป็นกิจกรรมสนุก ๆ และเรียนรู้ไปพร้อมกันได้

2. คุณดาว สุภารัตน์ เชื้อโชติ

ปัจจุบันคุณดาวเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคลุกคลีในวงการภาคการศึกษาอยู่แล้ว คุณดาวกล่าวถึงหลักสูตร STEAM4INNOVATOR ของ NIA ว่า “สิ่งที่ชอบสำหรับ STEAM4INNOVATOR คือเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่จะทำให้เราอยู่ในโลกจริงมากขึ้น ไม่ใช่ใช้องค์ความรู้เพื่อที่จะบอกว่าเราเก่ง เราผ่านแล้ว เราได้เกรด A แต่เป็นการใช้องค์ความรู้เพื่อคนอื่น เราจึงรู้สึกว่า นี่แหละคือเป้าหมายของการเรียนรู้จริง ๆ ที่ต้องเอาสิ่งที่รู้ไปใช้ประโยชน์ จึงนำมาสู่การเป็น Facilitator “

3. คุณอ้อม ทัศนีย์ จารุสมบัติ

โค้ชอ้อม-ทัศนีย์ จารุสมบัติ ผู้ประกอบอาชีพ Executive Coach & Facilitator ได้กล่าวถึงอาชีพ Facilitator ว่า “หน้าที่ของเราคือ สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้คนมาหาคำตอบด้วยตัวเอง สิ่งที่เราพยายามทำคือ สอนให้คนที่มาเรียนโค้ช โค้ชเป็น และเติบโตด้วยตัวเอง พร้อมๆกับการโค้ช เราทำงานโค้ช พอได้ช่วยคน ทำสำเร็จก็อิ่มเอมใจ”

4. อาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ

ดร.วรภัทร์ ภู่เจริญ ผู้ก่อตั้งชมรม ธนูโพชฌงค์ และสถาบัน fa academy โดยอาจารย์วรภัทร์ ภู่เจริญ เป็นผู้แนะนำในสร้างกระบวนการคิด ทัศนคติ และแรงบันดาลใจให้เกิดพลังบวกในองค์กร

5. ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์

ผศ.ดร.ปกรณ์ สุปินานนท์ ได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา และมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการประชุมการรายงานการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนรู้ตามวิถีกระบวนกร ที่มีผลต่อความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาบุคคลให้มีทักษะในการจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยวิถีกระบวนกรและโค้ช (Facilitator & Coach)

6. ดร. รพีรัฐ​ ธัญวัฒน์พรกุล

ดร. รพีรัฐ​ ธัญวัฒน์พรกุล มีประสบการณ์ทำงานมามากกว่า 22 ปี ในระดับผู้บริหารทั้งในระดับประเทศและ ในระดับภูมิภาคกับองค์กรต่างชาติระดับโลก ปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาธุรกิจ อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และ ยังเป็นวิทยการบรรยายให้กับหลายๆ องค์กรของภาครัฐ และ เอกชน นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้ง เพจ “มนุษย์เงินเดือนพันธุ์ใหม่”

7. อาจารย์ไชยยศ ปั้นสกุลไชย

อ.ไชยยศ ปั้นสกุลไชย ผู้เป็นวิทยากรและเจ้าของหลักสูตร Train-The-Trainer, Facilitation Skill และ Storytelling บริษัท chaiyosPUN ที่นอกจากจะเป็นโค้ชและวิทยากรแล้ว ยังมีการเปิดหลักสูตรการสอนและพัฒนาตนเองอีกด้วย

8. อาจารย์ ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร

 อ.ธีรัญญ์ ไพโรจน์อังสุธร เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ดีไลท์เทน กรุ๊ป จำกัด และเป็นวิทยากรด้านภาวะผู้นำและวัฒนธรรมองค์กรในยุคดิจิทัล รวมถึงเป็นโค้ชที่รับการรับรองจากสมาพันธ์การโค้ชนานาชาติ (ICF Credentialed Coach) นอกจากนี้ยังเป็นผู้เขียนหนังสือ “Facilitative Leadership ภาวะผู้นำที่สร้างการเรียนรู้ในระหว่างการทำงาน” เชี่ยวชาญในการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ พร้อมด้วยเนื้อหาที่มีความเหมาะสมกับยุคสมัยใหม่ โดยเรียบเรียงให้เกิดความกระชับ นำไปใช้ได้ง่าย พร้อมเสริมสร้างทักษะการสะท้อน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

9. ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร

ดร.ทวีวรรณ กมลบุตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปเซอร์วิส เทรนนิ่ง จำกัด ผู้เชี่ยวชาญด้านบริการ การขาย ผ่าน Facilitative มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้เป็นคนดี คนเก่งมากขึ้น และเพิ่มศักยภาพให้พนักงานในองค์กรสามารถต่อยอด ขยายผลนำความรู้ไปสอนต่อ ถ่ายทอดต่อให้กับกลุ่มพนักงานได้มากขึ้นด้วย

10. อ.เรือรบ จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

CEO และผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาภาวะผู้นำ พัฒนากระบวนการ “ไดอะล็อก” เพื่อเพิ่มทักษะผู้นำใหักับผู้บริหารในองค์กรมหาชนทั่วประเทศ ผ่านหลักสูตร facilitator เพื่อพัฒนานศักยภาพคนในองค์กรให้เป็นคงเก่ง และสามารถทำงานได้ดี

11. คุณพัชรพรรณ ขุนวงษ์

วิทยากร ที่ปรึกษา และ facilitator มืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน HR ในบริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่มาหลายปีก่อนจะมาเริ่มเส้นทาง expert biz ที่นำเสนอและแก้ปัญหาได้ตรงใจลูกค้าองค์กรและยังเป็นที่วิทยากร โค้ช ปรึกษา ให้ผู้บริหาร และผู้ที่มีใจรักในงานสาย expert biz ให้ได้ใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ มาสร้างเป็นงานที่มั่นคง และทำได้อย่างจริงอย่างมั่นใจ

12. อ.ชัญญชิตา ศรีชัย

อ.ชัญญชิตา ศรีชัย วิทยากรที่ดำเนินการสอน Training and Workshop ประสบการณ์ทำงานรวมกว่า 20 ปี โดยดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการและผู้บริหารในบริษัทญี่ปุ่น อเมริกา และไทย โดยทำงานทั้งส่วน HRM, HRD, Knowledge Management และ Organization Development ประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย

13. คุณนจรส ศิริขรรแสง

นายนจรส ศิริขรรแสง หรือ ครูเจ โรงเรียนวัดปรังกาสี สพป.กาญจนบุรี เขต 3 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการสอนสังคมศึกษา และปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากนี้ ครูเจยังมีความถนัดและเชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างความเป็นนวัตกรให้กับเพื่อนครูและนักเรียน ด้านการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBL) ด้านเพลงพื้นบ้านภาคกลาง (ลำตัด) ด้านการสร้างนวัตกรรม Booklet อย่างไรให้ว้าว และด้านการพูดเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ซึ่งได้รับเชิญให้เป็นวิทยากร และอาจารย์พิเศษให้กับหน่วยงานการศึกษาหลายแห่ง

14. คุณแอร์ รสสุคนธ์ คูสมบัติ

คุณแอร์ รสสุคนธ์ คูสมบัติ ทำงานเผยแพร่เครื่องมือในการฝึก Mindfulness in Practice ในรูปแบบต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาและนักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการ Coach Facilitator และ Mentor เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารสมัยใหม่และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับองค์กรสาธารณกุศล องค์กรการศึกษา องค์กรธุรกิจ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

15. รศ. ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล

รศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล ผู้อำนวยการ สสวท. ปัจจุบันอายุ 45 ปี เป็นนักเรียนทุนพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวในกิจกรรมผู้อำนวยการพบพนักงาน สสวท. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เกี่ยวกับหลักการ Facilitator ว่า “ครูผู้สอนควรปรับตัวเป็น Facilitator และ Coach เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ สร้างโอกาส และอนาคตที่ดีให้แก่ลูกศิษย์”

16. คุณโอม รัตนกาญจน์

คุณโอม รัตนกาญจน์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นำ เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กร มีความเชี่ยวชาญการ Facilitate ช่วยปลดล็อคความขัดแย้ง นำพาการพูดคุยที่สำคัญ เพื่อแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนให้ทีมงานและองค์กร รวมถึงช่วยสร้างทีม Change Agent เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างมีส่วนร่วม

17. คุณวีรนุช ว่องวรรธนะกุล

คุณวีรนุช ว่องวรรธนะกุล Facilitator and Consultant วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาผู้นำ มีความเชี่ยวชาญการ Facilitate เพื่อแก้ปัญหาที่ยากและซับซ้อนให้ทีมงานและองค์กร

ติดตามเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

O2O
About Author

O2O

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *