TREND

TREND : KTB ก้าวสู่ปีที่ 56 เคียงข้างคนไทย สู่ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน”

คุณวิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย มอ […]

TREND : KTB ก้าวสู่ปีที่ 56 เคียงข้างคนไทย สู่ “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน”

คุณวิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย มองเห็นถึงหัวใจหลักที่ทำให้ธนาคารกรุงไทย ก้าวสู่ความยั่งยืน นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงของพนักงานและผู้บริหาร หรือ People Transformation กับอัตลักษณ์ 5 ส. คือ สร้างสรรค์ สำเร็จ สัตย์ซื่อ สามัคคี และสังคม กับการเปลี่ยนแปลงที่พร้อมจะก้าวข้ามอุปสรรคไปสู่เป้าหมายเดียวกัน ทั้งด้านวัฒนธรรมองค์กร การสร้างผู้นำ การกำหนดเป้าหมายและความสำเร็จ รวมถึงการสร้างความรู้และฝึกทักษะใหม่ โดยเฉพาะการสร้างสภาวะผู้นำของผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับชั้น

“กล้าเปลี่ยน เพื่อก้าวนำ” ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงที่เข้มแข็ง และยั่งยืน

ด้านคุณกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย (KTB) เผยว่า ธนาคารกรุงไทยในฐานะธนาคารพาณิชย์ของรัฐ ได้ทำหน้าที่เป็นเสาหลักเศรษฐกิจของประเทศ โดยยืนหยัดเคียงข้างคนไทย มุ่งมั่นพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้าถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการ ให้ความช่วยเหลือและเยียวยาประชาชน เพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤติในครั้งนี้ และสามารถประคองธุรกิจและดำเนินกิจการต่อไปได้อย่างยั่งยืน

ศ.(พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย (KTB) กล่าวว่า ในปีที่ 56 ธนาคารยังคงให้ความสำคัญกับการทำประโยชน์เพื่อชุมชน โดยเน้นให้คนและชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองเป็นหลัก เป็นการสร้างรากฐานที่มั่นคงต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ โดยจะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการดำเนินโครงการ “กรุงไทยรักชุมชน” เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง และเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคง และยั่งยืนต่อไป

คุณผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) กล่าวว่า การก้าวเข้าสู่ปีที่ 56 กรุงไทยในฐานะเสาหลักของระบบเศรษฐกิจไทย จะร่วมวางรากฐาน สร้างพัฒนาและปรับเปลี่ยนองค์กรอย่างต่อเนื่อง จากที่ผ่านมาได้ก้าวสู่การเป็นผู้นำองค์กรที่ใช้วิกฤติสร้างความเปลี่ยนแปลงได้อย่างโดดเด่น และเป็นที่ยอมรับจากองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปีที่ผ่านมา กรุงไทยได้รับรางวัลทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งสิ้น 38 รางวัล

ธนาคารกรุงไทยได้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 56 ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้แผน “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน” ธนาคารกรุงไทยจะมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือลูกค้าและประชาชนในทุกวิกฤต เพื่อยืนหยัดเคียงข้างคนไทย สู่ความยั่งยืน

ธนาคารกรุงไทยเชื่อมั่นว่า แผน “การธนาคารเพื่อความยั่งยืน” จะเป็นแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนธนาคารกรุงไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

สอบถามการเข้าร่วมงานหรือติดต่อเข้าร่วมคอมมูนิตี้ธุรกิจจาก O2O

เข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Community : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

O2O
About Author

O2O

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *