BUSINESS

BUSINESS : CEO FORUM ทิศทางอสังหาฯ ยุคใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 หลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดก […]

BUSINESS : CEO FORUM ทิศทางอสังหาฯ ยุคใหม่

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566 หลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง (ธทส.) รุ่นที่ 1 (Smart Governance on Land and Real Estate) ได้มีการจัดการอภิปราย “แนวโน้ม ทิศทาง การจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ยุคใหม่”

CEO Forum จัดขึ้นที่ โรงแรม อัศวินแกรนด์ คอนเวนชั่น วิภาวดีรังสิต โดยได้รับเกียรติจาก นายอนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ (อดีตอธิบดีกรมที่ดิน) นายนิวัติ ลมุนพันธ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมที่ดิน) นายพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ (นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์) ดูเนื้อหาบน Line Today

หลักสูตรธรรมาภิบาลการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ชั้นสูง (ธทส.) เป็นความร่วมมือระหว่างกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย และสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. โดยกรมที่ดินได้ริเริ่มพัฒนามาอย่างต่อเนื่องในการสร้างแนวทางการเสริมสร้าง แลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ และมุมมอง ความคิดเห็น เกี่ยวกับการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสร้าง ปรับปรุง พัฒนางานนโยบาย มาตรฐานและแนวทางการจัดการธรรมาภิบาลภาครัฐยุคใหม่ ด้านการบริหารจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ให้เกิดประโยชน์คุณค่าในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืน ภายใต้จุดเน้นของหลักนิติธรรมการเป็นภาครัฐระบบเปิด มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสร้างการมีส่วนร่วม การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและความรับผิดชอบทางสังคม

CEO Forum นี้ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ได้รับทราบสภาพปัญหา ผลกระทบ และความท้าทายในการจัดการที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ตลอดจน นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีการจัดการที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งผู้เข้ารับการศึกษาอบรมยังได้รับฟังการสรุป ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการจัดการธรรมาภิบาล ฯ อีกด้วย

ดูเนื้อหาบน Line Today

เข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Community : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

O2O
About Author

O2O

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *