ECONOMICS

ECONOMICS : 3 สภาฯ ใหญ่ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนประเทศในเวที วปอ.

การนำเสนอแนวคิดของทั้ง 3 สภาฯใหญ่ในเวทีหลักสูตร วปอ.รุ่ […]

ECONOMICS : 3 สภาฯ ใหญ่ ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ขับเคลื่อนประเทศในเวที วปอ.

การนำเสนอแนวคิดของทั้ง 3 สภาฯใหญ่ในเวทีหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 66 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศครั้งนี้ ประธานสภาฯ ทั้ง 3 ได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดจากประสบการณ์จริงในมิติของธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม และ การท่องเที่ยว ฉายภาพจนเห็นว่าประเทศไทยกำลังเผชิญปัญหาอะไร จะทำอย่างไรให้ประเทศไปข้างหน้าได้ ซึ่งเป็นเรื่องไม่ง่ายที่เราจะบริหารประเทศแบบ Top Down เหมือนเคย อุปสรรคที่เกิดขึ้น คือ รัฐจะไม่เห็นความจริง ต้องมองเอกชน และ ประชาชนเป็นพวก ดูเนื้อหาบน Line Today

โดยมีคุณจงรัก รัตนเพียร กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการ

ข้อเสนอแนะจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการยอมรับทั่วไปในฐานะตัวแทน ภาคอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมถึงเป็นแกนกลาง ประสานให้เกิดความร่วมมือที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูล และร่วมพัฒนาธุรกิจ การค้า การลงทุน ตลอดจนปกป้องสิทธิ และความยุติธรรมที่สมาชิกและภาคอุตสาหกรรมพึงได้รับทั้งในระดับประเทศ และระดับสากล

คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พูดถึงการขับเคลื่อน 3 เป้าหมาย 8 แนวทางยกระดับอุตสาหกรรมไทย

3 เป้าหมาย เริ่มจากการประเมินความสามารถในการแข่งขัน ให้ได้ IMD TOP 20 ต่อมาขับเคลื่อนการเติบโตของ GDP ให้เพิ่มขึ้น 5% ต่อปี และสุดท้ายการบรรลุเป้าหมาย SDGs Net Zero ในปี 2065 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสร้างเศรษฐกิจแบบ BCG ที่มีมูลค่าถึง 4.4 ล้านล้านบาท

8 แนวทางยกระดับ เริ่มจากการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อกระตุ้นการดำเนินการของธุรกิจให้สะดวกสบายอย่างราบรื่น และเพิ่มประสิทธิภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยจะมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน แก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้นในระบบการบริหารจัดการด้านพลังงาน และยังตอบสนองการเปลี่ยนแปลงทางพลังงาน (Energy Transition) ทั้งนี้จะมีการให้การสนับสนุนส่งเสริมการส่งออกและการค้าระหว่างประเทศ และเสนอการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมให้ได้ตามเป้าหมาย S-Curve รวมไปถึงการยกระดับอุตสาหกรรมด้วยการนำเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมและดิจิทัลเข้ามาช่วย

นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน โดยเริ่มจากการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้อย่างเหมาะสม และมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero

สุดท้ายนี้ ยังมีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการ SMEs พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้าน Logistic และพื้นที่สำหรับอุตสาหกรรมอีกด้วย เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเติบโตของธุรกิจอย่างยั่งยืนในประเทศ

ข้อเสนอแนะจากสภาหอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

สภาหอการค้าไทย และ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ในการเป็นตัวแทนของผู้ประกอบการค้าภาคเอกชน ในการประสานนโยบายและดำเนินงานระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐบาล โดยการให้คำปรึกษาแก่ภาครัฐบาล และหน่วยงานราชการต่างๆ เกี่ยวกับนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ รวมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมการส่งออกของประเทศ

คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงความสำเร็จของไทยในอดีตที่ได้ผ่านมาในช่วง Wave ต่างๆ ได้อย่างชัดเจน โดยกล่าวถึง Wave แรกที่เน้นการสร้าง Eastern Seaboard ตามมาด้วย Wave ที่ 2 ที่เน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยและการส่งออกที่เติบโต และ Wave ที่ 3 ที่เน้นการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้มากถึง 40 ล้านคน

คุณสนั่น เน้นว่าความท้าทายที่สำคัญของไทย คือ ประเทศต้องมองหาทางแก้ไขระยะยาวโดยการพัฒนา “คนรุ่นใหม่” ให้ผ่านการ Reform เพื่อให้ไทยสามารถเข้ากับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้อเสนอแนะจากสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนของผู้ประกอบอุตสาหกรรมภาคเอกชนที่รับผิดชอบในการประสานนโยบายและดำเนินการกับรัฐ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม ศึกษาและหารายได้หลังค้าขาย เสริมสนับสนุนการศึกษา วิจัย และการอบรม เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม ทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและออกใบรับรองแหล่งกำเนิด พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและเสนอแนะต่อรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นแหล่งศูนย์กลางที่นักอุตสาหกรรมและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อประโยชน์ทั้งหลายในวงการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังรับผิดชอบในการควบคุมและดูแลให้สมาชิกปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอุตสาหกรรม และทำหน้าที่เป็นกรรมการในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ และร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปในทิศทางที่ยั่งยืน

คุณชํานาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พูดถึงการท่องเที่ยวของไทยว่า ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงท่องเที่ยวอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของชาติ ในเมื่อ 20% GDP มาจากการท่องเที่ยวแต่ละกระทรวงต้องลุกมาร่วมวงท่องเที่ยว ต้องเสนอ KPI ท่องเที่ยวแห่งชาติร่วมกัน เราจะมั่นคง และเติบโต เป็นที่หนึ่งในระดับโลก

ถ้าประเทศไทยทำแบบนี้ เราจะพูดภาพที่ชัดเจนในเวทีโลกได้เพื่อดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาอีก ท่องเที่ยวจะเป็นเครื่องจักร Quick Win ให้ประเทศ เราต้องรู้ DATA นักท่องเที่ยว เราจะเอาเงินเข้าได้ทั้งตอนที่อยู่ใน และต่างประเทศ ทั้ง 3 สภาฯ ร่วมให้ความสำคัญ ในการทำสิ่งที่คิดให้ได้ออกมาเป็นความจริง

การท่องเที่ยวของไทย ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเรื่องของชาติ เราต้องทำงานร่วมกัน ทำให้เกิดกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแข่งขันกับต่างประเทศ

ภายในงาน ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ร่วมตั้งคำถามว่า หากประเทศไทยอยู่ได้เพราะบุญเก่าในตอนนี้ อะไรจะเป็นบุญใหม่ ที่ประเทศไทยควรต้องลงทุนทำในอุตสาหกรรมการค้า อุตสาหกรรมการผลิต และ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

โดยประธานสภาฯทั้ง 3 ท่านให้ความสำคัญตรงกัน หากประเทศต้องทำบุญครั้งใหม่ คือ ต้องมีภารกิจเดียวกัน ทำงานเชื่อมโยงกัน และ ต้องทำงานกับคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพให้ได้ เพราะคนรุ่นใหม่นั้นเข้าใจโลก และใช้เครื่องมือเชิงนวัตกรรมได้เป็นอย่างดี จุดนี้จะทำให้โครงการที่เต็มไปด้วยความท้าทายใดๆ มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง

ดูเนื้อหาบน Line Today

โดยสรุป เราจะสามารถ Reform ประเทศไทยของเราได้นั้น เราต้องทำงานร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ เอกชน ประชาชน เอาคนรุ่นใหญ่มาทำงานกับคนรุ่นใหม่ ทั้ง 2 รุ่นจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนแข่งขันกับต่างประเทศ ไม่ว่าชุดความคิดที่ดีจะถูกผลิตออกมามากมายแค่ไหน เราต้องร่วมทำด้วยกันให้เป็นจริง

สอบถามการเข้าร่วมงานหรือติดต่อเข้าร่วมคอมมูนิตี้ธุรกิจจาก O2O

เข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Community : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

O2O
About Author

O2O

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *