TREND

TREND : อ.ต.ก. และ GML ลงนาม MOU หนุน DurianTradeX เป็นแพลตฟอล์มนำร่องเพื่อยกระดับการส่งออกสินค้าเกษตรไทยคุณภาพสูง

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 บริษัท ทุเรียนเทรดเอ็กซ์ จ […]

TREND : อ.ต.ก. และ GML ลงนาม MOU หนุน DurianTradeX เป็นแพลตฟอล์มนำร่องเพื่อยกระดับการส่งออกสินค้าเกษตรไทยคุณภาพสูง

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2566 บริษัท ทุเรียนเทรดเอ็กซ์ จํากัด (DurianTradeX) องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และ บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จํากัด (GML) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “การควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าเกษตรไทยโดยใช้เทคโนโลยีและระบบแพลตฟอร์ม” ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นทางการว่าแพลตฟอร์ม “DurianTradeX” เพื่อสร้างโอกาสขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยทั้งในและต่างประเทศ ยกระดับมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของสินค้าเกษตรไทย และสนับสนุนระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบที่มีศักยภาพ

วัตถุประสงค์ของความร่วมมือ ประกอบด้วย

1.  เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ และโอกาสทางธุรกิจในรูปแบบความร่วมมือต่าง ๆ เพื่อการสนับสนุนการขยายตลาดส่งออกสินค้าเกษตรทั้งในและต่างประเทศ

2. เพื่อสร้างมาตรฐานการควบคุมคุณภาพของสินค้าเกษตรไทย ผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา เทคโนโลยี และระบบแพลตฟอร์มที่สามารถเก็บรวบรวมฐานข้อมูล และเชื่อมต่อกับโครงข่ายแพลตฟอร์มของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท้ังในและต่างประเทศ

3. เพื่อสนับสนุนบริการโลจิสติกส์ในกระบวนการรวบรวม และกระจายสินค้าเกษตรไทยทั้งในไทยและต่างประเทศ ผ่านระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal Logistics)

และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น ทั้ง 3 องค์กรจะนำองค์ความรู้และศักยภาพของตนมาบูรณาการร่วมกัน โดยบริษัท ทุเรียนเทรดเอ็กซ์ จำกัด ผู้สร้างแพลตฟอร์ม DurianTradeX มีหน้าที่รังสรรค์และพัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์มสำหรับซื้อ-ขายผลผลิตทางการเกษตรออนไลน์ เพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจแก่เกษตรกรไทยผ่านการขยายตลาดออนไลน์  โดยแพลตฟอร์ม DurianTradeX ยังช่วยยืนยันแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรไทยคุณภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจ และเพิ่มโอกาสให้สินค้าเกษตรไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมากขึ้น ขณะที่ อ.ต.ก.จะเป็นผู้จัดหาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของตลาดในต่างประเทศ ทางด้าน GML จะเป็นผู้สนับสนุนระบบการขนส่งทางรางที่มีประสิทธิภาพทั้งต้นทุนและระยะเวลา รวมถึงการแสวงหาช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการส่งออกและกระจายสินค้าไทย

ทั้งนี้ ด้วยศักยภาพของตลาดส่งออกทุเรียนไทยซึ่งมีมูลค่าสูงเป็นอันดับ 1 ของโลกในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยเฉพาะในตลาดผู้บริโภคหลักอย่างประเทศจีน การดำเนินงานของแพลตฟอร์ม DurianTradeX ในระยะนำร่องจึงพุ่งเป้าไปที่การส่งเสริมเกษตรกรผู้ค้าส่งทุเรียนไทยคุณภาพสูง และในระยะที่สองจะขยายให้ครอบคลุมผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ ตลอดจนสินค้าอุปโภคบริโภคในลำดับถัดไป

คุณประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประธานในพิธีฯ) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ดำเนินนโยบาย ‘3S’ คือ ‘สร้างความปลอดภัย’ ‘สร้างความมั่นคงทางอาหาร’ และ ‘สร้างความยั่งยืน’ ในการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประเทศคู่ค้า และผู้บริโภคชาวต่างชาติ และยังเป็นกลไกสำคัญเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตร ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ ‘Bio-Circular-Green’ Economy หรือ ‘BCG’ นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรฯ ยังมีหน่วยงานที่กำกับ ดูแล และตรวจสอบทั้งห่วงโซ่อุปทาน จนได้รับการยอมรับว่ามีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล ดังนั้น เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ ทางกระทรวงเกษตรฯ พร้อมสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มมาใช้ประโยชน์เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายช่วยเหลือเกษตรกรไทยด้านการขยายตลาด และเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรต่อไป

คุณชาญศักดิ์  ชื่นชม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด (GML) (ประธานในพิธีฯ) เปิดเผยว่า ธุรกิจโลจิสติกส์ เป็นหนึ่งในเป้าหมายการขยายธุรกิจใหม่ของ ปตท. เพื่อให้บริการขนส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมการขนส่งทุกรูปแบบ รวมถึงการบริหารคลังสินค้า ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาบูรณาการ ซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจโลจิสติกส์ประสบความสำเร็จและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ความร่วมมือระหว่าง อ.ต.ก. GML และ ทุเรียนเทรดเอ็กซ์ ในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสสำคัญในการขยายตลาดให้กับสินค้าเกษตรไทย รวมทั้งเป็นการยืนยันแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรคุณภาพ ผ่านแพลตฟอร์ม DurianTradeX ที่นอกจากจะเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับคู่ค้าทั่วโลก ยังช่วยส่งเสริมระบบตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ เพิ่มโอกาสให้สินค้าเกษตรไทยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

คุณกิตติภูมิ ชินโสภณทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ทุเรียนเทรดเอ็กซ์ จำกัด เปิดเผยว่า แพลตฟอร์ม DurianTradeX มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพ มาตรฐานสินค้าเกษตรไทย โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของสินค้าเกษตร ตั้งแต่การอำนวยความสะดวกแก่พ่อค้าจากต่างประเทศในการค้นหาเกษตรกรและผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ การคัดเลือกสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบคุณภาพและแหล่งที่มา ตลอดจนกระบวนการขนส่งศักยภาพสูง

บริษัท ทุเรียนเทรดเอ็กซ์ จํากัด (DurianTradeX) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการพัฒนานวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของสินค้าเกษตร และเป็นผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม DurianTradeX เพื่อเพิ่มศักยภาพในการส่งออกสินค้าเกษตรไทยที่มีคุณภาพ และเป็นระบบตรวจสอบ ยืนยันแหล่งที่มาของสินค้าเกษตรไทยคุณภาพ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

คุณปณิธาน มีไชยโย ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้มีความพยายามขับเคลื่อนการเปิดตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการเพิ่มโอกาสทางการค้า และขยายช่องทางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) ในฐานะแหล่งกลางในการซื้อขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าอื่นๆ พร้อมที่จะผลักดันนโยบายดังกล่าวอย่างเต็มที่ โดย อ.ต.ก. เชื่อมั่นว่าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ที่มีขึ้นนี้จะสามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตภาคการเกษตรให้เติบโตอย่างสมดุลและมีเสถียรภาพ รวมถึงพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันด้านการเกษตรให้ทัดเทียมหรือก้าวนำคู่แข่ง เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนแก่ภาคการเกษตรไทย

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เป็นแหล่งกลางในการซื้อขายผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และสินค้าอื่น ๆ รวมถึงการจัดซื้อผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหรือสินค้าอุตสาหกรรมในครัวเรือน.รวมทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภคเพื่อจำหน่าย

คุณไกรยสิทธิ์ อินทรพาณิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด (GML) เปิดเผยว่า ในฐานะผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรสัญชาติไทยที่มีเครือข่ายครอบคลุมการขนส่งทางราง ทางทะเล ทางบก และทางอากาศ GML มีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าจากประเทศไทย โดยปัจจุบัน GML ได้ร่วมมือกับพันธมิตรในการขนส่งสินค้าจากประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆ ในภูมิภาค อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี สำหรับความร่วมมือระหว่าง อ.ต.ก. GML และ ทุเรียนเทรดเอ็กซ์ ที่มีขึ้นนี้ จะมีการนำองค์ความรู้และศักยภาพของทั้ง 3 องค์กรมาบูรณาการร่วมกัน และหวังอย่างยิ่งว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสนับสนุนให้เกิดการขยายโอกาสทางธุรกิจให้สินค้าเกษตรไทย พร้อมกับขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท โกลบอล มัลติโมดัล โลจิสติกส์ จำกัด (GML) เป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย ปตท. ร้อยละ 100 ดำเนินธุรกิจด้านการให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร เชื่อมโยงระบบเครือข่ายขนส่งของประเทศไทยและต่างประเทศ ครอบคลุมการขนส่งทางราง ทางทะเล ทางบกและทางอากาศ และบริหารจัดการคลังสินค้าห้องเย็น

สอบถามการเข้าร่วมงานหรือติดต่อเข้าร่วมคอมมูนิตี้ธุรกิจจาก O2O

เข้าร่วมคอมมูนิตี้ของเรา
Website : o2oforum
Facebook : o2oforum
Community : o2oforum
Line : @o2oforum
Subscribe : o2oforum
Tel : 0970344225, 0970347554, 0970343220, 0952156145

O2O
About Author

O2O

Leave a Reply

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *